117 meldingen van hittestress bij dieren

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) kreeg tijdens de hete dagen van afgelopen week 117 meldingen binnen van dieren die mogelijk hittestress hadden op veehouderijen, in weides, op verzamelcentra en slachthuizen. Het gaat om de periode 13 tot 20 juli 2022.

De autoriteit heeft de meldingen in behandeling genomen en beoordeeld. Mensen die vermoedens hadden dat dieren het te warm kregen afgelopen week, mochten de NVWA direct bellen, zodat de autoriteit de zaak kon bekijken. ‘Achteraf is het lastiger om een casus te beoordelen’, aldus de NVWA.

‘Naleving hitteprotocol goed’

“Als er misstanden worden gesignaleerd, treden we op”, laat Gerard Bakker, inspecteur-generaal van de NVWA, weten. De NVWA ziet een positieve ontwikkeling: vorig jaar zomer waren er nog 200 meldingen tijdens warme dagen. “Vergeleken met een aantal jaar geleden is het hitteprotocol tot nu toe over het algemeen goed nageleefd door alle partijen. Zowel particulieren, veehouders en slachterijen lijken beter op de hoogte van de betreffende richtlijnen.”

De sectoren zelf hebben verschillende maatregelen genomen, zoals het creëren van schaduwplekken en extra watervoorziening. Slachterijen hebben de werktijden aangepast, zodat na 12 uur ’s middags er veelal geen transporten meer waren. De NVWA ziet dat er minder exportcertificaten zijn aangevraagd en heeft gevraagd aan de grotere slachters om in de planning rekening te houden met eventuele mankementen, zodat wachtrijen van vrachtwagens op de slachtlocaties voorkomen kunnen worden.

Ondanks alle hitte-protocollen en afspraken in de sector blijken er nog steeds varkens in vrachtwagen aan hittestress te lijden. Dierenarts en varkenshouder Kees Schepens maakte bij Vion Boxtel een video van varkens in de vrachtwagen die verschijnselen van hittestress vertoonden. Daarna werd er bij Vion in Apeldoorn door Eyes on Animal een soortgelijke video gemaakt. „Het is beschamend dat dit soort beelden na alle ophef nog steeds gemaakt kunnen worden en dat het voorkomen van hittestress nog niet volledig geregeld is”, zegt een boze en verontwaardigde Kees Schepers. „Bovendien krijgen de varkenshouders wederom de schuld, terwijl zij dit ook niet meer willen.”

Pleidooi voor aanscherping regels diertransport

Nederland, Denemarken, Duitsland, België en Zweden willen de regels voor lange-afstandstransporten aanscherpen. In de vergadering van landbouwministers presenteerde de Deense landbouwminister maandag 18 juli 2022 een voorstel van de vijf landen.

Het voorstel kreeg brede steun, al is niet elke lidstaat het eens met alle onderdelen van de voorstellen.

De voorstellen houden onder meer in dat diertransporten niet langer mogen duren dan 8 uur. Het initiatief van de vijf landen uit de zogenoemde Vught-groep behelst onder meer dat dieren dicht bij de plek waar ze zijn gehouden, worden geslacht.

“Ik dring aan op een verschuiving naar het transport van dierlijke producten en genetisch materiaal, in plaats van het transporteren van dieren”, zegt minister Henk Staghouwer.

De Duitse minister Cem Özdemir zegt dat het niet langer acceptabel is dat nog zo veel dieren over lange afstanden worden getransporteerd. “De Europese weg moet tot meer dierenwelzijn leiden”. Een aantal lidstaten zegt dat er wel rekening moet worden gehouden met hun bijzondere positie. Onder andere de eiland-lidstaten Griekenland en Ierland wezen daarop.

 

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over welzijnsschendingen van dieren

Besluit op een verzoek om informatie over welzijnsschendingen van dieren. Zie: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/woo-besluiten/2022/07/25/besluit-op-wob-woo-verzoek-over-welzijnsschendingen-van-dieren  (met 2 bijlagen).