Adema werkt aan onderzoek om GMO-voeding te promoten

Op 20 december jl. heeft minister Adema de Tweede Kamer laten weten onderzoek te laten doen voor beleidsopties van genetische modificatie (GMO) van voeding.  In zijn brief spreekt Adema over ‘precisiefermentatie’. Hij heeft een motie aangenomen van 6 juli 2023 waarbij Kamerlid Gündoğan (Groep Gündoğan) heeft gepleit voor een leidende rol van het Nederlandse bedrijfsleven inzake GMO en het wegnemen van bezwaren. Met de nieuwe GMO programmeren wetenschappers microben om specifieke, aangepaste moleculen te maken, inclusief het maken van vleesvervangers die hetzelfde smaken.

Maar tegenstanders zeggen dat een nieuw ingebracht gen soms onbedoelde effecten op het oorspronkelijke genetische materiaal van het organisme heeft. En hiervan zijn de gevolgen niet te voorspellen. In biologische producten wil men bijvoorbeeld geen GMO.

Nilüfer Gündoğan was tot 28 maart 2022 werkzaam als Tweede Kamerlid van Volt, die haar heeft geroyeerd. Vanaf die tijd is zij partijloos. Zij hield zich met name bezig met financiën, volksgezondheid, welzijn, sport, onderwijs, cultuur en wetenschap. Tot 6 december 2023 had zij de nevenfunctie rapporteur EU farmaceutische strategie.

Het besluit dat Adema heeft genomen is:

  • Wageningen Economic Research (WEcR) is door LNV gevraagd een onderzoek naar de vraag uit de motie te voeren en maakt daarbij gebruik van sectorexpertise voor praktische kennis en ervaring.
  • Voor de beantwoording van de motie wordt onder precisiefermentatie de techniek verstaan, die genetische sequenties kopieert en plakt uit genetische informatie achter plantaardige en dierlijke eiwitten. Daarmee worden dierlijke en plantaardige eiwitten gereproduceerd zonder tussenkomst van vee en met minder grondgebruik voor de teelt van planten.
  • Bij de beantwoording wordt onder ‘de overheid’ het Rijk, de provincies en gemeenten verstaan.
  • Om te komen tot een beantwoording van de vraag van de motie zullen de volgende stappen worden gezet:

In dit project wordt aan de hand van literatuuronderzoek bepaald welke rollen en middelen de overheden kunnen inzetten om een nieuwe innovatie te stimuleren en vervolgens wordt die analyse  toegepast op de casus van precisiefermentatie.

o In overleg met (een afvaardiging van) de sector en LNV zal WEcR deze analyse verder preciseren.

o Tenslotte zal de stap gezet worden naar een analyse van de vraag welke belemmeringen er nu zijn in beleid of regelgeving (nationaal en lokaal), waardoor deze stappen niet of te weinig worden gezet.

o Deze analyse wordt uitgevoerd door middel van de gesprekken met de sectorbelangenbehartigers en actoren in de sector.

  • De planning is om begin volgend jaar de resultaten van het onderzoek met de Kamer te kunnen delen.

GMO op etiket

Op dit moment is het nog verplicht om genetisch gemodificeerde ingrediënten op het etiket te vermelden als er meer dan 0.9% van een GMO ingrediënt in een product zit. Voor voorverpakte producten die geheel of gedeeltelijk uit GMO’s bestaan, moet op het etiket de volgende vermelding staan “Dit product bevat genetisch gemodificeerde organismen” of “Dit product bevat genetisch gemodificeerd [naam van organisme(n)]”

Op het etiket van melk, vlees of eieren van dieren die gevoerd zijn met genetisch gemodificeerd veevoer, hoeft dat niet vermeld te worden. Er vindt momenteel discussie plaats in Europa of producten die met CRISPR-Cas zijn ontwikkeld ook gelabeld moeten worden.

Op etiket mag ‘bereid zonder gentechniek’ staan

Op het etiket mag ‘bereid zonder gentechniek’ staan als het product geen genetisch gemodificeerde ingrediënten bevat. Er mogen ook geen ingrediënten inzitten, die met behulp van genetisch gemodificeerde organismen gemaakt zijn. Verder mag bij dierlijke producten het vee geen genetisch gemodificeerd voedsel hebben gekregen.

Bron: Beslisnota bij Kamerbrief over aanpak beantwoording motie Gündoğan precisiefermentatie | Beleidsnota | Rijksoverheid.nl