Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van

CONDOR CONSULTANCY te Zieuwent

Artikel

 1. Begripsbepalingen
 2. Toepasselijkheid
 3. Offertes
 4. Aanvang en duur van de overeenkomst
 5. Gegevens van opdrachtgever
 6. Uitvoering opdracht
 7. Risico van verlies gegevens
 8. Geheimhouding en exclusiviteit
 9. Intellectuele eigendommen
 10. Overmacht
 11. Honorarium
 12. Betaling
 13. Reclame
 14. Aansprakelijkheid
 15. Opzegging
 16. Opschortingrecht
 17. Toepasselijk recht en forumkeuze
 18. Depot

Zieuwent, Maart 2005

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Condor Consultancy opdracht heeft gegeven tot het verrich­ten van werk­zaamheden.

Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Condor Consultancy uit andere hoofde worden dan wel behoren te worden verricht, zoals: het analyseren van, het adviseren met betrekking tot, het begeleiden van of interim management plegen voor organi­satieprocessen en organisaties; al het genoemde in de ruimste zin van het woord.

Bescheiden: alle door opdrachtgever aan Condor Consultancy ter beschikking gestelde gegevensdragers alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Condor Consultancy vervaardigde gegevensdragers.

Opdracht: een verzoek tot het verrichten van werkzaamhe­den zoals in het navolgende omschreven, hetzij in continuïteit, hetzij inciden­teel. Een incidentele op­dracht kan bevat­ten het verrichten van werkzaamheden gedurende een be­paalde, vooraf vastgestelde periode, dan wel een geheel van werkzaamheden teneinde beoogd resultaat te bereiken.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door Condor Consultancy binnen het kader van de uitvoering van werkzaamheden worden aangegaan, behoudens wijzigingen die door Condor Consultancy uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

2.2. Aan de Algemene Voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met Condor Consultancy aangegane overeenkomsten slechts werking toe, voor zover deze niet in strijd zijn met onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de Algemene Voorwaarden van Condor Consultancy.

Artikel 3. Offertes

3.1. Een offerte van Condor Consultancy waarin niet uitdrukkelijk en schriftelijk een termijn voor aanvaarding van de offerte of aanbieding wordt gesteld, is geldig gedurende maximaal 90 dagen.

Artikel 4. Aanvang en duur van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment dat de overeenkomst door beide partijen is ondertekend.

4.2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeen­komst met andere midde­len te bewijzen.

4.3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaal­de tijd, tenzij uit de aard of strekking van de verleen­de opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan. Ingeval van twijfel wordt de overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 5. Gegevens van opdrachtgever

5.1. Opdrachtgever dient alle gegevens en bescheiden, welke Condor Consultancy overeenkomstig diens oordeel redelijkerwijs nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Condor Consultancy te stellen.

5.2. Condor Consultancy heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.

5.3. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde in artikel 16, aan opdrachtgever geretourneerd.

Artikel 6. Uitvoering opdracht

6.1. Condor Consultancy bepaalt de wijze waarop de verleen­de opdracht wordt uitgevoerd. Condor consultancy zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De overeengekomen werkzaamheden worden naar eigen inzicht door Condor Consultancy verricht.

6.2. Condor Consultancy heeft het recht bepaalde werkzaam­heden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, te laten verrichten door derden, of bij de uitvoering van de werkzaamhe­den gebruik te maken van andere deskundigen.

Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van opdrachtgever welke niet vallen onder werkzaamheden zoals overeengekomen, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van Condor Consultancy het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg van opdracht­gever en Condor Consultancy.

Opdrachtgever staat in voor de inzet en de kwaliteit van de bij de opdracht betrokken medewerkers van de organisatie van opdrachtgever.

Artikel 7. Risico van verlies van gegevens

7.1. Condor Consultancy dient een redelijke mate van zorg in acht te nemen ten aanzien van de bescheiden, waarop de hem door opdrachtgever te beschikking gestelde gegevens zijn vastgelegd.

7.2. Behoudens tegenbewijs, wordt Condor Consultancy geacht de in het eerste lid omschreven zorgverplichting te zijn nagekomen.

7.3. Bij nakoming van deze zorgverplichting is Condor Consultancy niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door of verbandhouden­de met de beschadiging of het verlies van de bescheiden en de daarop vastgelegde gegevens.

Condor Consultancy is voorts niet aansprakelijk, indien opdrachtgever niet heeft zorggedragen voor de vervaardiging van afschriften, veiligheidskopieën en andere dergelijke duplicaten van de aan Condor Consultancy verstrekte bescheiden, indien de vervaardiging daar­van redelijkerwijs van opdrachtgever mocht worden gevergd.

Artikel 8. Geheimhouding en exclusiviteit

8.1. Condor Consultancy is, behoudens verplichtingen die de wet oplegt tot openbaarmaking van bepaalde gege­vens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en door de verwerking daarvan verkregen resultaten.

8.2. Condor Consultancy is gerechtigd de na bewer­king verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

8.3. Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is Condor Consultancy niet gerechtigd de informatie die door op­drachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1. Condor Consultancy behoudt zich alle rechten voor met betrek­king tot producten van de geest, welke Condor Consultancy gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoe­ring van de overeenkomst met opdrachtgever.

9.2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden producten, waaronder begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen en andere geestesproducten, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

Artikel 10. Overmacht

10.1. Indien Condor Consultancy zijn verplichtingen uit de overeen­komst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tenge­volge van een aan Condor Consultancy niet toere­kenbare oorzaak, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de onderneming, worden die verplich­tingen opgeschort tot op het moment dat Condor Consultancy alsnog in staat is deze op de overeen­gekomen wijze na te komen.

10.2. Opdrachtgever heeft het recht, ingeval de situatie als bedoeld is het eerste lid zich gedurende dertig aaneenge­sloten dagen heeft voorgedaan, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

Artikel 11. Honorarium

11.1. Condor Consultancy heeft voor de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid be­paald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan Condor Consultancy, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

11.2. Het honorarium van Condor Consultancy is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van Condor Consultancy en is verschuldigd naar rato van de werkzaamheden die door Condor Consultancy ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.

11.3. Het honorarium van Condor Consultancy, zonodig vermeerderd met verschotten en declaraties van inge­schakelde derden, wordt inclusief de verschuldigde omzetbelasting, per periode van twee weken of vier weken of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 12. Betaling

12.1. Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum, in valuta zoals gangbaar in Nederland, ten kantore van Condor Consultancy of door middel van storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bank- of girorekening, en voor zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.­

Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde ter­mijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en is Condor Consultancy, zonder nadere som­matie of ingebre­kestelling, gerechtigd tot de wettelijke rente vanaf de vervaldag tot op de datum van algehele voldoe­ning. Opdrachtgever is voorts gehouden aan Condor Consultancy te vergoeden alle kosten en schade, waaronder die betreffende gerechtelijke of buitengerechte­lijke inning van de vordering. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op vijftien procent van het te vorderen bedrag met een minimum van Euro 250,–.

In geval van liquidatie, faillissementsaanvragen of surséance van de opdrachtgever of beslag op diens eigendommen, zullen de vorderingen van Condor Consultancy en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Condor Consultancy direcht opeisbaar zijn.

Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur

Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. Indien opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, tegenvorderingen op Condor Consultancy heeft of zal verkrijgen, ziet opdrachtgever af van het recht tot compensatie van de vorderingen(en) met de verplichting(en) van de opdrachtgever op, respectievelijk, jegens Condor Consultancy.

Artikel 13. Reclame

13.1. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamhe­den of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen veertien dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdracht­gever reclameert, dan wel binnen veer­tien dagen na het ont­dekken van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder had kunnen ontdekken, aan Condor Consultancy kenbaar te worden gemaakt.

13.2. Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de beta­lings­verplichting van de opdrachtgever niet op.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1. Voor alle directe en indirecte schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aan­sprakelijkheid van Condor Consultancy te allen tijde beperkt tot het bedrag der declaraties, met dien verstande dat in geval van opdrachten met een looptijd langer dan zes maanden de aansprakelijkheid beperkt blijft tot het declaratiebedrag dat is verschuldigd over de laatste zes maanden voor beëindiging van de opdracht.

14.2. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderne­ming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband hou­dend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoe­ring van de werk­zaamheden door Condor Consultancy, is deze nimmer aansprakelijk, behoudens ingeval deze schade werd veroorzaakt door zijn opzet of grove schuld.

14.3. Condor Consultancy heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mo­gelijk, zulks te zijner beoordeling, de schade van opdracht­gever ongedaan te maken.

14.4. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden Condor Consultancy in de gelegenheid te stellen eventuele scha­de ongedaan te maken dan wel te beperken.Condor Consultancy is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van bescheiden tijdens ver­voer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending ge­schiedt door of namens opdrachtgever, Condor Consultancy of derden.

Iedere persoonlijke, buitencontractuele aansprakelijkheid voor fouten van personeel van Condor Consultancy of van door deze ingeschakelde derden is uitdrukkelijk uitgesloten.

14.7. Opdrachtgever vrijwaart Condor Consultancy tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeen­komst samen­hangen.

Artikel 15. Opzegging

15.1. Ieder der partijen kan, met inachtneming van het in dit artikel bepaal­de, te allen tijde de gegeven opdracht door schriftelijke opzegging doen eindigen. Rechterlijke tussen­komst is daartoe niet vereist.

15.2. Bij opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd, dient ieder der partijen een opzegtermijn in acht te nemen van tenminste drie maanden, tenzij de overeenkomst nog geen zes maanden heeft geduurd, in welk geval geen opzegtermijn in acht behoeft te worden genomen.

15.3. Alle andere opdrachten dan die gegeven voor onbepaalde tijd mogen door partijen niet worden opgezegd.

15.4. Een opdrachtgever kan een opdracht, in afwijking van het hiervoor in de leden 2 en 3 bepaalde, tegen een opzegtermijn korter dan drie maanden dan wel zonder opzegtermijn schrifte­lijk doen eindigen, indien van de opdrachtgever wegens een aan Condor Consultancy toe te rekenen omstandighe­den in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de opdracht voortduurt.

15.5. Ingeval opdrachtgever in verzuim is, alsmede ingeval de op­drachtgever in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft Condor Consultancy het recht de niet opzegbare opdracht, alsmede de opdracht waarbij een op­zegtermijn geldt, zonder inachtneming daarvan direct op te zeggen. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle door Condor Consultancy als gevolg van deze beëindiging van de opdracht te lijden schade.

Indien een partij een opdracht opzegt, waarbij een opzegtermijn in acht moet worden genomen, dient de opzegging schriftelijk te geschieden. De partij die opzegt zonder daartoe bevoegd te zijn, of zonder inacht-neming van de voorgeschreven of nader overeengekomen opzegtermijn, is aansprakelijk voor de door de andere partij daardoor te lijden schade.

Artikel 16. Opschortingrecht

Condor Consultancy is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan de opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen door opdrachtgever volledig zijn voldaan.

Artikel 17. Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Condor Consultancy waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die verband houdend met overeenkomsten tussen opdrachtgever en Condor Consultancy, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondis­sement waarin het kantoor van Condor Consultancy gevestigd is.

Het staat Condor Consultancy vrij om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtgever zijn woonplaats heeft.

Artikel 18. Depot

18.1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht. Van toepassing is steeds de versie die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige transactie

Zieuwent, maart 2005