Openstelling tegemoetkoming energiekosten voor MKB

Binnenkort wordt de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) opengesteld. Deze regeling biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet. Het ministerie van EZK heeft in een toelichting de werkwijze van TEK beschreven. Hierin staat hoe de tegemoetkoming kan worden aangevraagd en welke gegevens hiervoor moeten worden ingevuld. […]

Nieuwe Hygiënecode voor de Visdetailhandel goedgekeurd

Op 20 januari is de Hygiënecode voor de Visdetailhandel goedgekeurd. Op 27 januari is dit gepubliceerd in de Staatscourant. Officieel kan men nog bezwaar aantekenen binnen 6 weken na publicatie. De Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV) is de houder van de Hygiënecode voor de Visdetailhandel. Alle visspecialisten in Nederland zijn verplicht een exemplaar van deze […]

Lokale boeren en kleine producenten oplossing voor voedselverspilling

Eind 2022 is het Europees burgerpanel voedselverspilling voor de eerste keer bij elkaar geweest. De eerste resultaten gaven aan dat zij vooral lokale boeren en kleine producenten als levensvatbare oplossing zien voor voedselverspilling. Het Europees burgerpanel voedselverspilling, mede onder leiding van Frans Timmermans, bestaat uit 150 willekeurig geselecteerde burgers en komt in totaal 3x bij […]

EU-referentiecentrum voor bedreigde dierenrassen

De Europese Commissie heeft een verordening aangenomen waarbij een referentiecentrum van de Europese Unie (“EURC”) wordt aangewezen voor bedreigde dierenrassen. Het centrum moet een wetenschappelijke en technische bijdrage leveren aan de vaststelling of harmonisatie van  methoden voor behoud van bedreigde dierrassen of de genetische diversiteit die binnen die rassen bestaat. Dit centrum komt tot stand […]

Vogelgriepgevallen bij pluimvee en watervogels nemen toe

Volgens het laatste rapport van de EFSA, het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) en het EU-referentielaboratorium (EURL) is het aantal gevallen van hoogpathogene aviaire influenza (HPAI) dat in Europa is geregistreerd onder pluimvee en watervogels sinds de zomer gestegen. Terwijl het aantal HPAI-virusdetecties in broedkolonies van zeevogels daalde sinds de vorige rapportageperiode (juni […]

Geen extra risico voor gerijpt vlees

Gerijpt vlees vormt geen extra risico in vergelijking met vers vlees als het onder gecontroleerde omstandigheden wordt gerijpt. Dit concluderen EFSA-experts naar aanleiding van wetenschappelijk advies. Met het rijpen van vlees werken microben en enzymen op het vlees in om het bindweefsel af te breken. Hierdoor wordt het vlees malser en krijgt het een rijkere […]

Europese Commissie doet oproep voor informatie over diergezondheid

Het secretariaat van het Wetenschappelijk Comité voor gezondheids-, milieu- en opkomende risico’s (SCHEER) wil wetenschappelijke informatie ontvangen over de gezondheid bij gevangen gehouden dieren. Men is bezig met de herziening van  bijlagen III en IV van Richtlijn 2010/63/EU betreffende de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt. Alle relevante wetenschappelijke informatie die beschikbaar […]

Voorstel nieuwe diercategorieën mestregelgeving

Op verzoek van het Ministerie van LNV heeft de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) in samenspraak met LTO een onderzoek ingesteld om te kijken naar nieuwe diercategorieën voor de mestregelgeving. Deze categorieën voor vleesvee moeten (beter) aansluiten bij de structuur van de huidige Nederlandse vleesveehouderij, en representatief zijn voor het berekenen van stikstof- en fosfaatexcretie. Concreet […]

Aangepast protocol vervoer herkauwers: BLUETONGUE

Op 10 januari is het protocol vervoer herkauwers m.b.t. bluetongue verder uitgewerkt. Per 15 februari 2012 heeft Nederland de vrijstatus voor bluetongue. Dit betekent dat er geen eisen worden gesteld aan levende herkauwers die vanuit Nederland worden geëxporteerd. Er bestaan wel eisen voor de invoer van herkauwers uit lidstaten met een uitroeiingsprogramma programma en uit […]

Tweede Kamer vergadert over nieuwe initiatiefwet voor verplicht verantwoord ondernemen

De ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, SP, Volt en D66 hebben 1 november 2022 een initiatiefwet voor duurzaam en verantwoord internationaal ondernemen bij de Tweede Kamer ingediend. Zij vinden dat de huidige vrijblijvendheid te weinig opleverde. Deze wet verplicht bedrijven om te ondernemen met respect voor mens, milieu en klimaat in hun wereldwijde ketens. Oxfam Novib: “Het […]