Drs. H.T.J. (Henk) Rosendal DVM

H.T.J. Rosendal (1947) studeerde in Utrecht (Diergeneeskunde 1971). Zijn belangstelling gaat uit naar het snijvlak van voedingsmiddelentechnologie, voedselveiligheid en veterinaire wet- en regelgeving. In dat kader volgde hij tal van cursussen/opleidingen op het terrein van technologie, hygiëne en milieu, HACCP en op het terrein van bestuurlijk handelen in relatie tot de Algemene Wet Bestuursrecht.

Van 1971 tot 1983 was hij als keuringsdierenarts werkzaam in diverse functies binnen de Vleeskeuringsdienst “Salland” te Olst . Onder andere als keuringsdierenarts roodvlees en vleesproducten, hoofd van het laboratorium en herkeuringsdierenarts.
In deze periode was hij gedurende 7 jaar tevens docent en adjunct-cursusleider bij de jaarlijkse opleidingen tot keurmeester van slachtdieren en van vlees (bekend als “oude stijl”-cursussen onder auspiciën van het Ministerie van VWS).

Van 1983 tot 1985 was hij directeur van de Vleeskeuringsdienst “Midden en Oost-Twente”. Na de oprichting van de RVV (de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees) in 1985 bleef hij als RVV-districtshoofd in hetzelfde werkgebied werkzaam en werd zijn werkterrein uitgebreid met de pluimvee- en wildkeuring. In deze periode was hij als docent wetskennis en examinator betrokken bij de “nieuwe stijl”-opleidingen voor keurmeesters, de introductie-cursussen voor keuringsdierenartsen, de omscholingscursussen van keurmeester roodvlees naar pluimveevlees en omgekeerd, alsmede de opleidingen voor bedrijfskeurders van pluimveevlees. Tevens was hij van 1985 tot 1995 lid van de VWS-adviescommissie Vleeskeuringswet.
Vanaf 1995 hield hij zich voornamelijk bezig met speciale opdrachten als o.a. bedrijfsinspecteur, client-manager, docent, examinator, getuige-deskundige. Vanaf 1998 was hij als docent/examinator betrokken bij de opleidingen voor CBS/START-keuringsassistenten varken/rund en vanaf 2000 bij de opleiding van RVV-practitioners. Hij was actief betrokken bij het VWA/RVV-pilotproject UBA (Uniforme Bevindingen Administratie-roodvleesbedrijven), dat in 2002 startte. Hij verzorgde ook diverse workshops “wetskennis” voor o.a. de AID, de VWA/KvW, bedrijven en veehouders.

Sinds 2004 is hij als veterinair consultant werkzaam bij Condor Consultancy. Zijn kennis en ervaring ligt vooral op het gebied van:

 • Actuele veterinaire – zowel Europese als nationale, wet- en regelgeving – inclusief beleidsregels en de zogenaamde “pseudo-regelgeving” van de NVWA (vervat in o.a. projectplannen, protocollen, draaiboeken dierziekten, normbladen, procedurehandboeken en werkvoorschriften-dossiers, voor zover gepubliceerd op de NVWA-website: nvwa.nl).
 • Kennisoverdracht (lesstofontwikkeling en -uitvoering). Hij is in staat om de complexe wet- en regelgeving te vertalen in praktisch gerichte lessen, werkopdrachten en trainingen.
 • Interactie tussen NVWA enerzijds en bedrijven in de voedselproductieketen anderzijds (o.a. trouble-shooting, mediation).
 • Doceren (geregistreerd docent in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs, CRKBO).
 • Een greep uit enkele recente activiteiten en nog te verwachten activiteiten:
  – bij een zestal verkeersscholen ingeschakeld voor de dagcursussen chauffeur vakbekwaamheid veetransport en chauffeur vakbekwaamheid pluimveetransport;
  – bestuursrechtelijke bijstand van (veetransport-)ondernemingen;
  – bij SVO Food, Houten vanaf 2020 docent wet- en regelgeving/keuring en controle bij de opleidingen officieel assistent roodvlees (KIWA>KDS).

* NVWA is de afkorting van Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit