LNV zet in op internationale voedselsystemen

Ministers Adema (LNV) en Van der Wal (Natuur en Stikstof) hebben de Tweede Kamer geïnformeerd over de internationale inzet van LNV rond de voedselsystemen. Men wil dat Nederland bijdraagt aan een wereldvoedselsysteem.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijven zij: “De Nederlandse ambitie is om als betrouwbaar partner bij te blijven dragen aan duurzame verbetering van de productiviteit, veerkracht en weerbaarheid van het mondiaal voedselsysteem, voor het produceren van gezonde voeding, en daarnaast het versterken van de mondiale biodiversiteit. Dit doen we onder meer met de Dutch Diamond approach – de inzet van de kennis en kunde van het bedrijfsleven, de overheid, financiële instellingen en onderwijs- en kennisinstellingen en het maatschappelijk middenveld. Daartoe versterken we de dialoog met onze internationale partners, waarbij we openstaan voor de kennis en oplossingen uit andere landen ten behoeve van de nationale landbouw- en natuurdoelen. Deze ambitie vloeit mede voort uit de noodzaak van de landbouwtransitie op nationaal niveau, en de internationale verwevenheid van het voedselsysteem.”

De opbouw van deze brief is als volgt.

Doelstellingen internationale voedselsystemen

Binnen de bestaande internationale en Europese afspraken zijn drie doelstellingen opgesteld:

  1. Langetermijnperspectief voor de landbouw-, visserij- en tuinbouwsector
  2. Mondiale voedselzekerheid en het behalen van klimaatdoelen
  3. Behoud en herstel van biodiversiteit wereldwijd

Drie dwarsdoorsnijdende thema’s waarop Nederland zich internationaal wil profileren zijn onderdeel van deze inzet:

  • kennis en innovatie,
  • internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO), en
  • exclusiviteit”

Instrumenten internationale voedselsystemen

Het instrumentarium waarmee LNV invulling wil geven aan de ambities zijn:

1. Multilaterale samenwerking zoals VN, FAO en OESO en G20,

2. Bilaterale samenwerking met o.a. de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties , en

3. Financiële instrumenten zoals subsidies LNV.

Maar of dit bijdraagt aan de Nederlandse biodiversiteit is de vraag.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2024/03/15/kamerbrief-volhoudbare-voedselsystemen-over-de-grens-de-internationale-inzet-van-lnv