Ministerie van LNV wil nascholingsplicht voor dierenartsen

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil meer inzicht hebben over de invloed op de positie en rol van dierenartsen in het veranderende werkveld en de verschillende belangen die de dierenarts dient. Daarom zijn er twee complementaire onderzoeken uitgevoerd. De conclusies en aanbevelingen die daarin staan hebben geleid tot een vervolgproces.

Rapport 1: Positie dierenartsen

Het eerste rapport ‘De positie en rol dierenarts en kwaliteitsborging diergeneeskundige beroepsuitoefening’, die is opgesteld door adviesbureau Berenschot, concludeert dat de maatschappij een steeds grotere waarde hecht aan de publieke belangen diergezondheid, dierenwelzijn, voedselveiligheid, volksgezondheid en milieu/klimaat.

De onderzoekers concluderen tevens dat het stelsel van kwaliteitsborging van de diergeneeskundige beroepsuitoefening beperkt van opzet is. 

Aanbevelingen: Allereerst wordt de overheid geadviseerd om randvoorwaarden te scheppen waarmee de veterinaire sector in staat wordt gesteld zelf het coördinatie en ‑financieringsprobleem rondom kwaliteitsborging op te lossen. Daarnaast wordt geadviseerd om permanente leerprocessen van praktiserende dierenartsen te stimuleren.

Rapport 2: arbeidsmarkt dierenartsen

Het tweede rapport ‘De arbeidsmarkt voor dierenartsen: knelpunten en perspectieven’ is in opdracht van het ministerie van LNV en de Faculteit Diergeneeskunde uitgevoerd door Stichting Economisch Onderzoek en Geelen Consultancy. Dit onderzoek heeft zich gericht op de aard, omvang en oorzaken van het tekort aan dierenartsen dat wordt ervaren.

Het rapport concludeert dat een toenemende schaarste van dierenartsen publieke belangen zoals diergezondheid, dierenwelzijn, voedselveiligheid, volksgezondheid en het milieu in het geding kan brengen. Bij ongewijzigd beleid bestaat de kans dat de ervaren tekorten in de toekomst verder toenemen en er een absoluut tekort aan dierenartsen ontstaat.

Aanbevelingen: De onderzoekers geven als aanbeveling om de kernstatistieken van de arbeidsmarkt preciezer in kaart te brengen en de zorgvraag van de komende jaren nauwlettend te monitoren. Daarnaast geven zij nog 5 aanbevelingen om mogelijke tekorten te voorkomen.

1) Het opzetten van een begeleidingsprogramma met structurele supervisie, begeleiding en scholing voor recent afgestudeerde dierenartsen kan leiden tot een soepelere transitie van de masteropleiding naar de arbeidsmarkt en minder vroegtijdige uitstroom;

2) Hevel meer wettelijke bevoegdheden en taken over van de dierenarts naar paraveterinairen of naar een nieuw te ontwikkelen veterinaire functie op hbo-niveau;

3) Verhoog de instroom van dierenartsen op de arbeidsmarkt door het aantal studieplekken aan de Faculteit Diergeneeskunde te verhogen en deze toe te spitsen op de meest nijpende tekorten;

4) Verhoog de financiële beloning van praktiserende dierenartsen;

5) Investeer in de Nederlandse taalbeheersing om de instroom van buitenlandse dierenartsen op de Nederlandse arbeidsmarkt te vergroten.

In vervolg op deze rapporten wil de minister van LNV afspraken maken met de beroepsgroep over de opvolging van de aanbevelingen. Hij wil in 2023 een breed gedragen plan hebben waarin de gezamenlijke ambities zijn opgenomen, inclusief concrete afspraken over de uitvoering, de bekostiging en een tijdspad.

Zie onderzoeksrapporten:

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z26358&did=2022D56886