Nederlands actieplan voor groei van biologische productie en consumptie

Naar aanleiding van het Organic Action Plan die in maart 2021 door de Europese Commissie (EC) is gepubliceerd heeft Nederland een nationale strategie opgesteld. Met het actieplan wordt invulling gegeven aan de Europese Green Deal, de Boer-tot-bord-strategie en de Biodiversiteitsstrategie. De Commissie streeft naar 25% biologisch landbouwareaal in de Europese Unie in 2030. Hiermee komt Nederland tegemoet aan de vraag van de EC om de Europese ambitie uit te werken binnen de eigen nationale context.

 

In het plan staat dat er met provincies een verkenning komt hoe de biologische landbouw een oplossing kan bieden. En dan met name in de gebieden waar landbouw geëxtensiveerd moet worden in het kader van de stikstofaanpak en het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Dat hangt bijvoorbeeld af van locatie, aard en omvang van het bedrijf.

De inzet voor biologische landbouw is fors en de groei van deze sector is nodig. Met het actieplan stuurt Minister van LNV, Piet Adema aan op een versnelling van de groei van het biologische landbouwareaal van 4% (in 2021), naar 15% in 2030. Dat betekent een groei van ca. 80.000 hectare nu naar ca. 300.000 hectare in 2030. Een forse ambitie waarbij de groei voornamelijk zal moeten komen van de melkveehouderij en akkerbouw. Sectoren met veel areaal die grondgebonden zijn en met omschakeling kunnen bijdrage aan de grote opgaven die er zijn op natuur, stikstof, water, biodiversiteit en dierenwelzijn. Hiermee kan ook de kringlooplandbouw en de natuur-inclusieve landbouw een extra impuls krijgen.

Omschakelen naar biologisch is een grote stap, dat besef ik goed. Het vergt een andere bedrijfsvoering en een andere aanpak. Boeren hebben daar vragen over. Ik wil hen helpen met advies en kennis. Boeren zullen alleen kunnen en willen omschakelen als zij daar ook een goed verdienmodel aan overhouden. Dit hangt samen met de noodzaak om ook de afzetmarkt te vergroten. Landen om ons heen hebben laten zien dat dit mogelijk is, wanneer

In het actieplan wordt met voorrang ingezet op het stimuleren van afzetmogelijkheden voor biologische producten. Hiervoor is samenwerking in de keten nodig met alle verschillende verkoopkanalen (retail, food services, horeca, consumenten).

Met dit actieplan neemt de Rijksoverheid het initiatief door hier verdere afspraken over te maken met ketenpartijen. Dit zal worden opgenomen in het nog op te stellen landbouwakkoord.

Actieplan: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/12/19/lnv-actieplan-biologische-landbouw