Toezicht dierenwelzijn in 2023

Voor dieren zijn er risico’s voor het welzijn, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende vakmanschap bij houders van dieren, ontoereikende huisvesting of onzorgvuldig handelen bij het vangen, laden en doden van dieren. Als de huisvesting van varkens ontoereikend is, kan dat het risico op staartbijten vergroten. Vleeskuikens hebben risico op het oplopen van letsel aan poten, borst of vleugels, tijdens verblijf in de stal of tijdens het laden en het transport. Verder ziet de NVWA dat de omvang van de online handel in met name gezelschapsdieren en (ook in het wild gevangen) exotische dieren toeneemt. Dit kan risico’s opleveren voor het dierenwelzijn en de gezondheid van deze dieren. Ook veroorzaakt deze handel risico’s voor de overdracht van dierziekten (zoönosen).

Extra middelen coalitieakkoord

In 2023 wordt het reguliere toezicht versterkt met de extra middelen uit het coalitieakkoord. De NVWA breidt het aantal inspecteurs uit voor toezicht op gezelschapsdieren, voor het beoordelen van meldingen en ter ondersteuning van diergeneeskundige beoordelingen in welzijnszaken. Nieuwe inspecteurs worden opgeleid en ingewerkt door ervaren inspecteurs. Dit kan wel tot gevolg hebben dat in 2023 tijdelijk minder inspecties worden uitgevoerd.

Daarnaast zal de NVWA inzetten op intensief toezicht bij het transport van landbouwhuisdieren en op slachthuizen. Wanneer extreme temperaturen verwacht worden, stelt de NVWA het hitteprotocol in werking en controleren zij extra. Omdat bij lang transport vaak meerdere landsgrenzen gepasseerd worden, breiden we onze internationale samenwerking steeds verder uit om signalen te kunnen uitwisselen.

 

De NVWA ontwikkelt het toezicht op dierenwelzijn van incident-gedreven naar preventief toezicht waarbij steeds meer wordt samengewerkt met andere partijen. De (beperkte) capaciteit van de NVWA voor dierenwelzijn wordt deels in beslag genomen door Woo- en handhavingsverzoeken van Ngo’s. De NVWA wil daarom intensievere gesprekken voeren over risico’s met deze partijen. Ook zal in het toezicht meer gebruik gemaakt worden van innovaties, zoals steeds slimmer cameratoezicht en een app met informatie over exotische diersoorten. In samenwerking met het ministerie van LNV wordt de handhaafbaarheid van open normen verder verbeterd.

Bron: NVWA