Toezicht diergezondheid in 2023

De speerpunten van de NVWA op het gebied van diergezondheid zijn het voorkomen en bestrijden van dierziekten, het voorkomen van verspreiding naar mensen (zoönosen) en het voorkomen dat dieren die niet geschikt zijn voor menselijke consumptie in de voedselketen terechtkomen. Uitbraken van besmettelijke dierziekten en zoönosen kunnen gevolgen hebben voor economie, maatschappij en volksgezondheid. Niet alleen de coronacrisis heeft dat duidelijk gemaakt, maar ook het feit dat er gedurende het hele jaar 2022 uitbraken zijn geweest van vogelgriep (Aviaire Influenza). Daarom heeft het Kabinet het Nationaal actieplan versterken zoönosebeleid gelanceerd en is er intensivering van Pandemic Preparedness. Dit leidt tot het uitbreiden van de werkzaamheden op het gebied van preventie, monitoring en bestrijding van dierziekten en van nieuwe opkomende dierziekten. Hier komen ook nieuwe taken uit voort voor de NVWA in 2023, zoals intensiever toezicht op reptielenbeurzen.

De bestrijding van dierziekten vergt veel capaciteit van de NVWA. Zo is vogelgriep van een seizoens-fenomeen veranderd in een ziekte die zich het hele jaar kan voordoen. In het Jaarplan 2023 heeft de NVWA hier dan ook meer permanente capaciteit voor gepland. Daarnaast zet de NVWA extra capaciteit in op het verificatieonderzoek naar zoönotische salmonella en de bestrijding van Afrikaanse varkenspest. Ook wordt de controle op levende producten (sperma, de eicellen en embryo’s) verder uitgebreid. In 2022 is deze controle uitgevoerd bij erkende bedrijven, in 2023 zal dit worden uitgebreid naar geregistreerde bedrijven die levende producten winnen, verwerken, produceren en/of opslaan.

Extra middelen coalitieakkoord

De extra middelen uit het coalitieakkoord gebruikt de NVWA om ervoor te zorgen dat de minimale aantallen controles gehaald blijven worden. Daarnaast werkt de NVWA aan een verschuiving van incident-gedreven toezicht naar preventief toezicht op dierziekten.

De extra middelen worden ook gebruikt om het reguliere toezicht te versterken en te vernieuwen. In 2023 wordt een webapplicatie gelanceerd die het publiek en certificerende dierenartsen snel inzicht geeft in de dierziektestatus van Nederland. Ook onderzoekt de NVWA hoe het toezicht op het reinigen en ontsmetten (R&O) van veetransportmiddelen verbetert kan worden.

Bron: NVWA