Wet dieren aangescherpt na vragen Tweede Kamer over optreden NVWA

Minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft aangegeven dat de Wet Dieren wordt aangescherpt waarbij de NVWA direct maatregelen kan nemen zodra het welzijn van de dieren wordt geschaad.

Dit in reactie op de vragen van de leden Vestering en Wassenberg (beide PvdD) over de ernstige verwaarlozing van tientallen dieren bij een bedrijf dat in het verleden ook al herhaaldelijk in de fout ging en al onder verscherpt toezicht stond.

Bij bedrijven die onder verscherpt toezicht vallen (ook specifiek bij dit bedrijf), wordt veelal ook een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. En omdat het bestuursrecht is gericht op herstel waarbij de veehouder de gelegenheid krijgt verbeteringen aan te brengen, kunnen pas ingrijpende maatregelen worden genomen als blijkt dat de opgelegde maatregelen niet tot verbetering hebben geleden. Pas bij de laatste inspectie heeft de verslechterde situatie van de dieren ertoe geleid dat deze in bewaring zijn genomen. In het wetsvoorstel aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing van de ministers van Justitie en Veiligheid (Kamerdossier 35892), wordt het toepassingsbereik van artikel 5.12 van de Wet dieren uitgebreid met de toevoeging van “het welzijn van het dier” als reden om maatregelen te kunnen treffen. Wanneer het dierenwelzijn wordt geschaad – bijvoorbeeld door slechte verzorging – kan dan op grond van dat wetsartikel worden overgegaan tot geheel of gedeeltelijke sluiting van het bedrijf.