Eisen drinkwater productiebedrijven verder aangescherpt

De drinkwaterrichtlijn 98/83 EG is aangescherpt met Richtlijn (EU) 2020/2184 die op 12 januari van kracht is geworden. De herziene richtlijn moet ervoor zorgen dat er betere toegang tot drinkwater komt, dat de kwaliteit van drinkwaterbronnen beter beheerst wordt en er beter wordt gerapporteerd. Lidstaten mogen aanvullende eisen opnemen of hogere normen stellen. En dat heeft het FAVV in België zeker gedaan. In de nieuwe omzendbrief staat een hele rij aan extra controles en borgingsmaatregelen die uitgebreid(er) in het HACCP-systeem opgenomen dienen te worden voor zowel microbiologische als chemische gevaren.

Indien water een potentieel gevaar voor de volksgezondheid vormt, moet de levering van water worden beperkt of verboden en moeten herstelmaatregelen worden getroffen. Verbruikers moeten vervolgens ook worden geïnformeerd over de getroffen maatregelen.   

Volgens Verordening (EG) 852/2004, bijlage II hoofdstuk VII moeten alle exploitanten van levensmiddelenbedrijven drinkwater in voldoende hoeveelheden voorhanden hebben wanneer moet worden gewaarborgd dat de levensmiddelen niet worden verontreinigd. Dit is een basisvoorwaarde.

Uitgangspunten drinkwatereisen

  • Het bedrijf is verantwoordelijk, erkend of niet-erkend, om aan de doelstelling van de Verordening te voldoen.
  • De drinkwatereis geldt voor water dat:

– gebruikt wordt als proceswater dat direct in contact kan komen met levensmiddelen;

– gebruikt wordt als ingrediënt in levensmiddelen.

  • Indien water gebruikt wordt voor levering aan derden of als drink- en waswater voor personeel, dan valt het toezicht onder de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Wanneer wordt voldaan aan de drinkwatereis?

Indien een bedrijf uitsluitend leidingwater gebruikt en er geen verdere beheersmaatregelen door het bedrijf nodig zijn.

Als er sprake is van water uit een eigen bron, water dat wordt hergebruikt, voorraadtanks, nabehandeling, een complex waterleidingnet of een stringenter regime voor EG erkende bedrijven vanuit HFAA missies of vanwege eisen gesteld t.b.v. export naar 3e landen dan moet het bedrijf aan de onderstaande voorwaarden voldoen:

  • Het bedrijf toont aan dat het water voldoet aan de normen van de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit (wat een invulling is van Richtlijn (EU) 2020/2184), inclusief de bijbehorende meetprogramma’s, óf;
  • Het bedrijf hanteert Richtlijn (EU) 2020/2184 als kenbron, waarbij de risico’s van mogelijke afwijkingen ten opzichte van de Richtlijn met de HACCP-beginselen worden beheerst. Het gebruik van dit water mag geen nadelige gevolgen hebben voor de deugdelijkheid van het levensmiddel als eindproduct.

Bron: Omzendbrieven “Levensmiddelen” | Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (favv-afsca.be) en Drinkwater – EU regels & beleid | Water | Europa decentraal