CBb: Slachthuizen en exporteurs levend vee gedeeltelijk in gelijk gesteld tegen facturen NVWA

Op 26 september 2023 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) uitspraken gedaan in procedures van diverse bedrijven tegen de facturen die zij in de periode van 2016 t/m 2018 en deels 2013 t/m 2016 van de NVWA hebben ontvangen. De systematiek voor de berekening vindt het CBd aanvaardbaar. Maar een aantal opgevoerde kostenposten zijn volgens de CBd onterecht.

Onterecht opgevoerde kosten

NVWA: 1) kosten van medezeggenschap als onderdeel van de overige personeelsgerelateerde kosten; 2) verhuiskosten als onderdeel van de overige personeelsgerelateerde kosten; 3) kosten voor kerstpakketten als onderdeel van de overige personeelsgerelateerde kosten; 4) afschrijvingskosten van gebouwen en grond en 5) dotaties voorzieningen schadeclaims. Deze posten zijn als overheadkosten in de voorlopige tarieven van 2024 verwerkt.

KDS: 1) wervingskosten; 2) kosten voor emolumenten; en 3) inhuur van adviseurs en accountants. Het CBb vindt dat deze kosten te ver verwijderd zijn van de uiteindelijke uitvoering van de officiële controles. Het verband daartussen heeft men niet duidelijk kunnen maken.

Gevolg uitspraak CBd

  • de NVWA 30 weken de tijd krijgt voor het afhandelen van de bezwaren inclusief de ruim 12.000 aangehouden bezwaarzaken over de periode van 2016 t/m 2023;
  • het een impact heeft op de te versturen facturen na 26 september 2023;
  • de tarieven voor 2024 moeten worden bezien.

Het CBb stelt de diverse bedrijven die een procedure zijn gestart gedeeltelijk in het gelijk. De diverse bedrijven betreffen exporteurs van levend vee (varkens) en slachthuizen.

NVWA tarieven 2024

In de berekende tarieven voor 2024 blijken enkele kostenposten verwerkt, waarvan het CBb heeft geoordeeld dat deze niet aan het bedrijfsleven mogen worden doorberekend. In het meest gunstige geval kan de NVWA de tarieven 2024 voorafgaand aan de ingangsdatum conform de uitspraak aanpassen. Maar gezien de termijn van 30 weken en verdere afstemming zal het er op neer komen dat de tarieven op een later moment in 2024 zal worden aangepast.

Kostendekkende tarieven

Volgens het coalitieakkoord hanteert het kabinet kostendekkende tarieven voor de retribueerbare activiteiten van de NVWA. Minister Adema heeft Wageningen Economic Research gevraagd de draagkracht op de sectoren in het derde kwartaal van 2023 te onderzoeken. Het definitieve rapport zal in het vierde kwartaal 2023 aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Het bedrijfsleven wordt hierbij betrokken. Op basis van de resultaten van dit onderzoek geeft Adema invulling aan de aangenomen motie van Van Campen en Boswijk, waarin zij vragen om de tarieven van 2024 deels te dempen. De demping voor kleine slagers in 2023  met een bedrag van € 1,4 miljoen, en de demping van de kosten die voortkomen uit Reistijd = Werktijd met een bedrag van € 8,6 miljoen, worden in 2024 voortgezet.