Minister Adema: 6,7 miljard euro nodig van kabinet voor landbouwakkoord

Minister Adema van Landbouw denkt 6,7 miljard euro nodig te hebben van het kabinet voor de maatregelen uit het landbouwakkoord. Dat blijkt uit een nota van het ministerie van Landbouw die de NOS in handen heeft. Het kabinet heeft nog geen goedkeuring gegeven voor het bedrag. Het wil eerst overtuigd worden van de effectiviteit van de maatregelen in het landbouwakkoord en doorrekeningen zien.

Naast die 6,7 miljard euro die Adema eenmalig denkt nodig te hebben, is er naar schatting jaarlijks structureel 600 miljoen euro nodig voor zogenoemde ‘ecosysteemdiensten’. Dat zijn manieren waarop boeren zelf aan natuurbeheer kunnen doen, bijvoorbeeld door leefgebieden van insecten te versterken, gebieden aan te leggen voor bepaalde vogelsoorten en het beheer van sloten en poelen.

Hoewel de gesprekken over het landbouwakkoord nog steeds in volle gang zijn en de minister er nog uit moet komen met de vele betrokken partijen, laat het uitgelekte document wel zien wat Adema voor ogen heeft. Behalve bovengenoemde bedragen, toont het document ook een aantal maatregelen die zijn of worden besproken, zoals normen voor het houden van vee.

Twee koeien per voetbalveld

Zo ligt volgens de nota een plan op tafel om op termijn een maximumaantal koeien per weiland in te voeren. De norm die in het document wordt genoemd is “tot 0,35 hectare grasland per grootvee-eenheid”. Dat wil zeggen dat er omgerekend ongeveer twee koeien per voetbalveld toegestaan zouden worden.

De bedoeling daarvan lijkt te zijn dat er hierdoor minder koeien zullen zijn in graslandarme gebieden en er meer maisland wordt omgezet in grasland, wat goed kan zijn voor de biodiversiteit en de waterkwaliteit. Van overeenstemming met de andere gesprekspartners hierover is overigens nog geen sprake. Met name in het zuiden van het land, waar ongeveer 3,5 koe per voetbalveld wordt gehouden, is onder boeren veel weerstand tegen deze maatregel.

Andere maatregelen die besproken worden, zo blijkt uit het document, zijn technische maatregelen zoals emissiearme stallen, het aanpassen van veevoer, minder gewasbeschermingsmiddelen, meer mestverwerking en emissiearm uitrijden van mest en maatregelen zoals het verhogen van het waterpeil en duurzaam bodembeheer.

Ook is er nog discussie over de productierechten van boerderijen die ermee stoppen. Zo is het de vraag of het recht om dieren te houden in dat geval kan worden overgedragen op iemand anders dan directe familieleden.

In het stuk staat verder dat de Wageningen Universiteit ervan uitgaat dat de veesector 20 tot 30 procent moet krimpen, naast alle maatregelen uit het akkoord, om de klimaat-, water- en stikstofdoelen binnen bereik te laten komen.

‘Alles is nog in beweging’

Wat ‘ketenpartners’ als banken, supermarkten en veevoerproducenten bijdragen aan de plannen, wordt nog niet duidelijk in het document. Bekend is dat deze eerder vastgelopen gesprekken weer op gang zijn en dat Adema onder meer heeft gesproken met banken en supermarkten. Onduidelijk is of zij toezeggingen hebben gedaan. In het document staat wel dat wordt nagedacht over maatregelen als een belasting op winsten in de supermarkten en over normen voor toevoegingen in veevoer.

Minister Adema reageerde vandaag geërgerd op de gelekte onderdelen van de gesprekken, in reactie op vragen van Kamerleden. “Ik baal er ongelooflijk van dat er gelekt wordt. Waar het vandaan komt, weet ik niet, maar het is erg, want het is niet behulpzaam bij het proces”, zei hij. Adema weigerde verder inhoudelijk te reageren, “omdat we nog gewoon aan het onderhandelen zijn. Alles is nog in beweging.”

Bron: nos.nl