NVWA maakt nieuwe inspectieresultaten horeca bekend

Op 14 november 2022 is het besluit tot actieve openbaarmaking van controlegegevens horeca vastgesteld.

Met de openbaarmaking van controlegegevens wil de NVWA de transparantie en het vertrouwen van de consument vergroten. Met de openbaarmaking kan in één oogopslag een algemeen beeld worden verkregen van de controleresultaten bij horecabedrijven.

De geïnspecteerde horecabedrijven worden ingedeeld in de categorieën ‘voldoet’, ‘verbeterpunten vastgesteld’, of ‘verscherpt toezicht’. Horecabedrijven die in een periode van twee jaar voorafgaand aan de datum van vaststelling van de lijst niet zijn gecontroleerd, worden aangeduid met ‘geen recente gegevens’. Horecabedrijven die buiten de genoemde categorieën vallen, omdat ze nog niet de mogelijkheid hebben gehad commentaar te geven bij de te publiceren controlegegevens, zijn in de lijst aangeduid met ‘Nog niet openbaar’. Zodra deze bedrijven het commentaar hebben ingediend zullen zij in de lijst ook in een categorie ingedeeld worden.

Artikel 44a van de Gezondheidswet vereist dat belanghebbenden eerst in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van het besluit tot openbaarmaking voordat de gegevens daadwerkelijk openbaar gemaakt worden. Ondernemers die belanghebbende zijn, ontvangen een brief met daarin de voor hen openbaar te maken gegevens. Ingevolge artikel 44a, derde lid, van de Gzw worden er geen zienswijzen gevraagd, zoals bedoeld in artikel 4:8 Algemene wet bestuursrecht (Awb). De informatie wordt twee weken na het nemen van het besluit tot openbaarmaking op de website van de NVWA gepubliceerd.