Producten met insectenmeel liggen al in de supermarkt

Terwijl de voedselveiligheidsonderzoeken naar het eten van insecten nog lopen (Prof. Dr Van der Fels-Klerx van de WUR), liggen de producten met insectenmeel al in de schappen van de supermarkt. Ook ontbreekt er nog betrouwbare informatie over de veiligheid van chitine in meelwormen.  

Hierover stelde het lid Haga (Groep Van Haga) vragen in de Tweede Kamer aan minister Kuipers (Volksgezondheid). Maar volgens Kuipers zijn alle insecten die nu als novel food op de markt in de EU zijn toegelaten veilig voor humane consumptie. Hij erkent dat er weinig literatuur beschikbaar is over de voedselveiligheid van al die soorten. Maar dit betekent volgens hem niet dat het consumeren van deze soorten onveilig is. “Het is gewoonweg nog niet onderzocht.” Maar de EFSA concludeert wel dat (rekening houdend met de samenstelling en gebruiksvoorwaarden) de consumptie van kleine meelwormen (vanuit voedingsoogpunt) geen nadelig effect heeft.

Ondertussen wordt sterk getwijfeld over de onafhankelijkheid van de EFSA. Al meer dan 10 jaar lang zijn hier discussies over. Ook de Tweede Kamer en het Europees Parlement plaatsen vraagtekens bij de onafhankelijkheid van de EFSA zegt Haga, terwijl de minister telkens verwijst naar het advies van de EFSA. Het rapport van de Corporate Europe Observatory heeft bijvoorbeeld geconcludeerd dat meer dan de helft van de EFSA-onderzoekers banden heeft met de industrie. En volgens Haga heeft de EFSA de toelating van insecten als consumptiemiddel al gedoogd voordat de veiligheidsonderzoeken waren afgerond. Minister Kuipers is het met Haga eens dat de onafhankelijkheid van EFSA essentieel is voor het waarborgen van de onpartijdigheid van de risicobeoordeling van levensmiddelen in Europese verband. Daarom heeft het volgens hem ook de nodige aandacht op bestuurlijk niveau binnen EFSA. De discussies in dit kader zullen in de komende maanden tot een besluit leiden over het voorkomen van belangenverstrengelingen bij EFSA-medewerkers.

Om te controleren of er insecten in een product zitten kunnen consumenten dit op het etiket zien. Dit is met de wetenschappelijke naam aangegeven. Om het transparant te houden.

Onderzoek van Inter Press Service in 2022 heeft uitgewezen dat insecten pijn ervaren en daarom ook regelgeving nodig hebben omtrent dierenwelzijn. Bij de bereiding van insecten is namelijk vaak sprake van een langzame dood door uithongering, extreme hitte of kou. Toch worden insecten al volop gekweekt en gebruikt voor (dieren)voeding zónder bescherming voor dierenwelzijn. Terwijl slachterijen om deze reden steeds meer aan banden worden gelegd. Vreemde ontwikkeling!

Bron: Tweede Kamer