Emoties bij varkens en hoe je die kan herkennen

Wat is een goed leven voor een varken? “Een leven dat een varken zelf de moeite waard vindt”, zegt Professor Bas Rodenburg. Hij is hoogleraar dierenwelzijn aan de Universiteit Utrecht. Zo treffend, en helemaal Van Staartjes, kijken vanuit het perspectief van het dier. Hoe fijn en ook wel een eer met prof. Rodenburg in gesprek te mogen gaan over welzijn, emoties en communicatie bij varkens. Zie: https://vanstaartjes.be/testimonial/emoties-bij-varkens-en-hoe-je-die-kan-herkennen/

 

Dierenwelzijn verder uitgebreid op de EU-agenda

In het programma voor het voorzitterschap geeft Tsjechië aan dat het op het gebied van dierenwelzijn wil inspelen op actuele ontwikkelingen in verband met de aangekondigde uitgebreide herziening van de bestaande EU-dierenwelzijns-regelgeving, waarbij ook actuele onderwerpen aan de orde komen.

Tegelijkertijd zal het voorzitterschap de inspanningen van de Commissie ondersteunen om tegen 2030 het houden van kippen in legbatterijen in de EU te verbieden. In de Raad van november is een debat over de huidige stand van zaken op het gebied van dierenwelzijn gepland. Nederland ondersteunt de Commissie eveneens in haar inspanningen voor een ambitieuze herziening van de EU-dierenwelzijnsregelgeving. De Nederlandse inzet hierbij is de Kamer

toegezonden, onder andere in de verzamelbrief dierenwelzijn van 14 april jl. (Kamerstuk 28286, nr. 1255). Het uiteindelijke EU-wetgevingsvoorstel voor dierenwelzijn zal de Commissie naar verwachting eind 2023 presenteren.

De Kamer wordt te zijner tijd geïnformeerd over het voorstel van de Commissie via het BNC-fiche, waarna de onderhandelingen met de Commissie zullen starten. Het proces over de vorming van en besluitvorming over de nieuwe EU-dierenwelzijnsregelgeving zal dus nog enige tijd in beslag nemen.

Wat men in het kader van wetenschappelijke adviezen heeft gekregen en komende jaren kan verwachten van de EFSA (European Food Safety Authority) over dierenwelzijn staat in een ‘roadmap”: https://food.ec.europa.eu/system/files/2021-10/aw_eval_revision_roadmap_efsa.pdf

Beantwoording Kamervragen over een ongeluk in Duitsland: Nederlandse vrachtwagen met 900 varkens

Minister Schouten (LNV, a.i.) beantwoordt Kamervragen over een ongeluk in Duitsland met een Nederlandse vrachtwagen met 900 varkens. Het lid Vestering (PvdD) heeft de vragen gesteld. Zie antwoorden: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2022/09/20/beantwoording-kamervragen-over-een-ongeluk-in-duitsland-met-een-nederlandse-vrachtwagen-met-900-varkens