Extra monsters van varkens in slachthuizen

In aanvulling op het reguliere Nationaal Programma Residuen (NPR) heeft de NVWA dit jaar extra monsters genomen op slachterijen van runderen, varkens, paarden, geiten en schapen.

De eerste resultaten geven aan dat bij 2% van de varkens de toegediende antibiotica boven de wettelijk toegestane grenshoeveelheid (Maximale Residu Limiet) aanwezig was (4 van de 170 monsters). Het ging om een zeug, een speenbig en twee halfwas vleesvarkens, de zogeheten uitstootdieren. Dit zijn “eindecarrière dieren of dieren die vroegtijdig worden geslacht”. De NVWA noemt dit de categorie ‘uitstootdieren’. Hiervan zijn er 54 getest en met 4 afwijkingen komt men op ruim 7% die niet voldoen aan de norm. En dat vindt de NVWA te hoog.

De NVWA heeft de veehouders schriftelijke waarschuwingen en bestuurlijke boetes gegeven. De karkassen en bijproducten van deze dieren zijn vernietigd. De medicijnen die een dier krijgt toegediend moeten op een VKI-formulier worden gemeld. Voor het slachten moet een wachttermijn in acht worden genomen. Dit formulier was niet bij alle uitstootdieren op orde. Hiervoor zijn schriftelijke waarschuwingen opgemaakt.

De slachterijen hebben goed meegewerkt aan de pilot en hebben de bemonsterde karkassen apart gehouden. Verschillende slachterijen hebben vanwege de pilot hun leveranciers geschreven dat ze alleen dieren willen ontvangen waarbij geen sprake is van ongeoorloofd gebruik van stoffen.

Volgend jaar zal de NVWA erop letten dat partijen onderling zelf afspraken maken over goede naleving binnen de vleesketen. Zoals het juist invullen van de VKI-formulieren en het respecteren van de benodigde wachttijd na toediening van diergeneesmiddelen.

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 14 december 2022, nr. WJZ / 22508616, houdende benoeming en herbenoeming van plaatsvervangende leden van het veterinair tuchtcollege