Na jaren soebatten eindelijk hek tegen wilde zwijnen en AVP

Al circa vijf jaar kunnen wilde zwijnen vrij lopen langs het spoor nabij Stroe. Voor twee raadsleden van de gemeente Barneveld is de maat nu vol. Vooral met het oog op het oprukkende AVP-virus, eisen ze omgaand de herplaatsing van een hekwerk over een lengte van circa drie kilometer.

Sinds de aanleg in 2017/2018 van de ecoduct ‘Kootwijkerzand’ over de A1 ter hoogte van Stroe is daar over een lengte van circa drie kilometer de afrastering verdwenen en sindsdien niet meer teruggekeerd. De Faunapassage Kootwijkerzand is een ecoduct dat uit drie aparte kunstwerken bestaat, één tunnel onder de spoorlijn Amersfoort-

Apeldoorn en twee aparte viaducten over beide rijbanen van de A1. Het ecoduct is 50 meter breed en verbindt de bossen ten westen van Kootwijk met het natuurgebied Kootwijkerzand ten noorden van de A1. In maart 2018 is de ecoduct officieel in gebruik genomen.

Toezegging nieuw hek

Volgens naburige boeren is tijdens een informatieavond in 2015 toegezegd dat er een nieuw hek zou komen. Tot nu toe is die belofte niet ingewilligd. Wilde zwijnen lopen daardoor al jaren vrij langs het spoor richting Stroe. De Barnevelder SGP-gemeenteraadsleden Wout Hazeleger en Elbert Wijnne vinden de herplaatsing veel te lang duren. Ze roepen het College van B&W van de gemeente Barneveld op om direct actie te ondernemen richting ProRail.

Hoofdreden om nu echt in actie te komen is het oprukkende AVP-virus. Hazeleger ondernam al eerder actie in dit dossier, maar toen merkte hij dat de verschillende betrokken partijen (gemeente, provincie, ProRail en Staatsbosbeheer) vooral naar elkaar wezen. Inmiddels zou ProRail een aanbestedingsprocedure hebben opgestart om het ontbrekende hek te plaatsen.

 

Sporen van Afrikaanse varkenspest en MKZ gevonden in Australië

In vleesproducten in Australië zijn virusdeeltjes aangetroffen van mond-en-klauwzeer (MKZ) en Afrikaanse varkenspest. In het land gelden nu een verhoogde monitoring en extra controles van vlees en andere dierlijke producten aan de grens en in winkels.

 

Australië controleert onder andere op MKZ en Afrikaanse varkenspest (AVP), omdat de virusziekten voorkomen in de buurlanden. Recent werden onder andere in Melbourne AVP-virusdeeltjes aantroffen op varkensvleesproducten die door een supermarktketen uit China waren geïmporteerd.

Ander voorbeeld betreft de vondst van rundvlees dat positief testte op het MKZ-virus. Bioveiligheidsfunctionarissen onderschepten dat op de luchthaven bij een passagier die probeerde het niet-aangegeven rundvlees te importeren.

De Australische minister van Landbouw Murray Watt maakte duidelijk dat virusfragmenten niet hetzelfde zijn als het levende virus. Australië is nog steeds vrij van MKZ en AVP en wil dat ook graag zo houden. ‘We hebben altijd gezegd dat de import van dierlijke producten eigenlijk het grootste risico is om dierziekten ons land binnen te laten komen.’

Voorzitter Fiona Simson van de National Farmers’ Federation (NFF) geeft aan dat de meest recente vondsten de noodzaak bewijzen om het Australische biobeveiligingssystemen te vergroten. Dat geldt ook voor het uitvoeren van een volledige screening van alle passagiers die terugkeren uit risicogebieden. Simson riep op om de financiering van bioveiligheid te verhogen om zo eerstelijnswerkers en -systemen beter uit te rusten.

 

3e geval van aviaire influenza in Dalfsen-Overijssel

Na een eerste geval op een bedrijf met 88.000 vleeseenden(28/7) en vogelgriep op een bedrijf met vleeskuiken-ouderdieren (01/08), is in Dalfsen (provincie Overijssel) op een legpluimveebedrijf in een biologische stal

met circa 13.000 kippen vogelgriep vastgesteld. Op deze locatie liggen nog vier stallen met circa 95.000 scharrelkippen. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de kippen geruimd.

Onzekerheid risico op HPAI toegenomen

De Deskundigengroep Dierziekten stelt dat de onzekerheid over de risico’s op de verspreiding van vogelgriep is gegroeid. Maar liefst 5 keer staat ‘onvoorspelbaar’ in het advies aan minister Staghouwer.

Deze handhaaft daarom de ophokplicht in regio’s waar die nog van kracht is. Aan de andere kant wordt er in recent getroffen regio’s géén nieuwe ophokplicht ingesteld.

Er geldt een ophokplicht in 10 van de 20 regio’s in Nederland. Door de recente besmettingen in Dalfsen doet zich de bijzondere situatie voor dat er een ophokplicht van kracht is in gebieden waar al langere tijd geen besmettingen bij pluimveebedrijven zijn geweest, terwijl in regio 4 − waar in Dalfsen in korte tijd 3 besmettingen waren − geen verplichting is om pluimvee binnen te houden. In een Kamerbrief schrijft de minister van LNV dat de uitbraken in Dalfsen laten zien dat, ondanks een regionaal lager risicoprofiel, de infectiedruk lokaal op enig moment hoog kan zijn. De getroffen bedrijven liggen enkele kilometers van de Vecht en de kans van besmetting van een pluimveebedrijf neemt toe als het binnen vijf kilometer van een grote waterpartij is gelegen.

De situatie maakt duidelijk dat er gekeken moet worden naar de mogelijkheden voor een andere indeling in regio’s, die meer aansluit bij de verspreiding van het vogelgriepvirus, aldus de minister. De daarvoor noodzakelijke analyses moeten echter nog verricht worden, dus een nieuwe indeling laat nog op zich wachten. Zie ook:

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2022/08/08/stand-van-zaken-hoogpathogene-aviaire-influenza-in-nederland en

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/rapporten/2022/08/08/verslag-van-de-deskundigengroep-dierziekten-hpai-dd-2-aug-2022

 

Brabants veevoerbedrijf gaat als eerste voer testen op Afrikaanse varkenspest

Feedfactory 2.0 uit Helmond (LB) gaat bij mengvoer, grondstoffen en premixen PCR-testen uitvoeren op de aanwezigheid van Afrikaanse varkenspest (AVP). Dat vertelt adviseur Bouke Hendriks naar aanleiding van de aandacht die Team Varkens vraagt voor de insleep van AVP via grondstoffen, voer en vlees. Daarmee is de Brabantse firma volgens FDF het eerste veevoerbedrijf dat dit in Nederland gaat doen.

 

Infectiedruk AVP het hoogst in Westelijk Polen (Groot-Polen)

Poolse varkenshouders kampen nog steeds met uitbraken van Afrikaanse varkenspest (AVP). In juli was er weer een uitbraak op een klein bedrijf. Agra Europe (AgE) meldt dat de infectiedruk bijzonder hoog is in Groot-Polen, het westelijke varkensbolwerk van het land. Volgens het Poolse vaktijdschrift Farmer.PL hebben waren van de dertien bevestigde gevallen in het land er tot nu toe zeven in de provincie Groot-Polen. Met een derde van het totale aantal gehouden varkens wordt Groot-Polen beschouwd als een Pools varkensbolwerk. Deze provincie wordt het in het bijzonder bedreigd door AVP vanwege de hoge bezettingsdichtheid van varkens.

Exportcertificering paarden vanaf paardenmarkten is niet meer mogelijk

Er is geen exportcertificering meer mogelijk vanaf paardenmarkten door nieuwe Animal Health Regulation (EU). Organisatoren van de 3 grote paardenmarkten (Zuidlaren, Hedel en Elst) zijn in kennis gesteld. Dit houdt in dat NVWA-exportcertificering naast vanaf de thuislocatie alleen nog mogelijk is vanaf in Nederland erkende paardenverzamelplaatsen.