Nieuw: Convenant dierwaardige veehouderij

Een goed dierenwelzijn is meer dan het voorkomen van problemen. De ‘next step’ is positief dierenwelzijn. Binnenkort starten besprekingen voor een convenant dierwaardige veehouderij. Integraal: andere uitdagingen als stikstof worden meegewogen. Onderdeel van het beleid van de nieuwe regeringscoalitie is dit Convenant Dierwaardige Veehouderij. Een brief van landbouwminister Henk Staghouwer daarover ontvangt de Kamer na het zomerreces, zegt Jeannette van de Ven, portefeuillehouder Gezonde Dieren bij LTO. Er wordt een brede commissie ingericht waarvoor onder andere LTO, POV, Avined, ZuivelNL, Dierenbescherming en Caring Farmers zijn uitgenodigd. De commissie staat onder leiding van politicus Bram van Ojik en moet de inhoud van het convenant voorbereiden. Alle partijen zijn zich bewust van het belang van een integrale benadering. Maar hoe de accenten precies komen te liggen, wijst de tijd uit.’ Het convenant gaat niet alleen over dierenwelzijn, maar ook over het bestrijden van zoönosen en beperken van emissies. Daar moeten we met elkaar consensus in vinden. Iedereen zal water bij de wijn moeten doen; niemand zal helemaal tevreden zijn.’, aldus Jeanette van de Ven.

De Raad voor Dierenaangelegenheden bracht al in 2021 een zienswijze uit met zes leidende principes voor een dierwaardige veehouderij. Zie: https://edepot.wur.nl/557506

 

Nederlandse slachterijen gaan werken met onafhankelijke dierenwelzijnsspecialisten

Alle roodvleesslachterijen die zijn aangesloten bij de COV moeten een contract sluiten met een onafhankelijk dierenwelzijnsspecialist. Die borgt het dierenwelzijn op het bedrijf. Ook worden alle medewerkers die in contact komen met levende dieren jaarlijks bijgeschoold, meldt de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV). De dierenwelzijnsspecialist kent het bedrijf en doet regelmatig onderzoek naar hoe de medewerkers het dierenwelzijn borgen. Ook helpt deze specialist het bedrijf bij het opstellen van verbeterpunten en maakt hij of zij een jaarlijks verslag.

Verder worden alle medewerkers bijgeschoold, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van de camerabeelden van dit roodvleesslachtbedrijf. Beide aanvullende afspraken over het borgen van dierenwelzijn op deze slachterijen staan in de gedragscode,versie 2.0 van 07 april 2022, die is opgesteld. Zie: https://assets.cov.nl/p/4227073/none/COV%20Gedragscode%20vleessector%20v2_0%20formeel%20bekrachtigd.pdf

Zomer 2021 startte de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) en haar leden na gesprekken met de toenmalige Ministers van LNV en SZW, vakbonden en de dierenbescherming met het initiatief ‘Naar duurzame arbeid in de vleessector’. Op de website geeft COV een update.

In het initiatief stellen COV en haar leden te streven naar “zo veel mogelijk medewerkers die met levende dieren werken in eigen dienst te nemen. ” Dit geldt voor nieuwe medewerkers in een kritische productiefunctie en voor medewerkers die langer dan twee jaar bij het bedrijf in een productiefunctie werkzaam zij.  Voorwaarde hierbij is wel dat zij duurzaam in Nederland verblijven en in de directe omgeving eigen huisvesting hebben.”

Zie ook: https://cov.nl/nieuws/cov-nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=7363624960

 

EU-Landbouw-en Visserijraad onder Tjechisch Voorzitterschap over dierenvervoer

Tijdens de Raad presenteerde Denemarken namens de Vughtgroep-landen (Denemarken, België, Duitsland, Zweden en Nederland) een positiepaper over de actualisatie van regels omtrent het dierentransport van levende dieren; onderdeel van de dierenwelzijnsverordening. De aandacht van het positiepaper gaat naar de

herziening van de regels (scherper/strenger maken) en handhaving (concreter en  beter uitvoerbaar maken).

De Commissie was blij met de brede steun voor de herziening van de huidige wetgeving, die volgens eigen zeggen ook gedateerd is. Er zal integraal naar de verschillende aspecten van dierenwelzijn bij transport gekeken worden (transporttijden, vervoer naar 3e landen (bv. verbod bepaalde landen), ruimte tijdens transport, (digitale middelen voor) controle en handhaving. De Commissie hoopt eind 2023 met een voorstel te komen voor aanpassingen van de transportverordening (EU verordening 1/2005). In het kader van een wetenschappelijke onderbouwing, waar veel lidstaten naar vroegen, heeft de Commissie aan de EFSA gevraagd om met adviezen te komen. Deze worden in het najaar verwacht.