Onderzoek naar reputatie toezichthouders gestart

In juli is het onderzoek gestart naar hoe rijkstoezichthouders hun publieke reputatie verwerven. De reputatie van toezichthouders is niet alleen gebaseerd op deskundigheid, maar ook op effectiviteit, empathie en rechtvaardigheid. In september begint men met fase 2, waarin burgers en onder toezicht staande organisaties naar hun mening wordt gevraagd. In dit onderzoek worden een aantal belangrijke manieren waarop toezichthouders reputatie kunnen opbouwen met elkaar vergeleken. Hieronder vallen het mandaat, beleidsbeslissingen, publieke relaties, klantenservice, en de manier waarop toezichthouders worden beoordeeld door media en auditors. Het onderzoeksprogramma wordt uitgevoerd door een team van wetenschappers van de Erasmusuniversiteit en de Universiteit Utrecht, samen met een consortium van Nederlandse toezichthouders, waaronder Autoriteit Consument & Markt (ACM), Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), en Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR).  Financiering komt van de Inspectieraad en de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

 

NVWA werkt aan invulling open normen van Wet dieren

Op verzoek van LNV heeft de NVWA een viertal open normen op het gebied van dierenwelzijn

aangedragen om onderdeel te zijn van een pilot voor het toetsen van de nieuwe procedure invulling open normen dierenwelzijn Wet dieren. Het gaat om:

  1. stahoogtes van dieren tijdens transport (verwacht binnen enkele maanden te realiseren te zijn);
  2. bescherming in open lucht tegen weersomstandigheden (verwacht binnen enkele maanden te realiseren te zijn);
  3. stalklimaat varkens en alle pluimveesoorten;
  4. huisvesting kalveren.

Overigens zijn ook nog meer open normen van andere instanties, waaronder Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn -DAD, Landelijk Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland -RVO- op invulling aangedragen. De NVWA heeft een longlist van 47 open normen dierenwelzijn opgesteld. Deze longlist wordt op dit moment aangevuld vanuit de onderdelen dierproeven en natuur.

Zie verder openbaar gemaakte documenten uit 2020de bijlage 3- in het kader van een Woo-besluit dd. 19 juli 2022: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/woo-besluiten/2022/07/19/besluit-woo-verzoek-invulling-open-normen-wet-dieren

 

NVWA biedt optie voor exportcertificering op koele uren bij warme dagen

Op werkdagen vanaf 27’C buitentemperatuur kan, indien mogelijk, exportcertificering van dieren plaatsvinden om 4:00 en 22:00 uur. Dan kan er voornamelijk in de koelere perioden ’s nachts of ’s ochtends vroeg gereden worden.