Politieke ontwikkelingen in EU en Den Haag t.a.v. (veterinaire) wetgeving EU – wk 27

Juli 2022

Vastgestelde EU-wetgeving

-Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1173 van de Commissie van 31 mei 2022 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) 2021/2116 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het geïntegreerd beheers- en controlesysteem in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

-Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/1189 van de Commissie van 8 juli 2022 tot vaststelling van bepaalde noodmaatregelen in verband met Afrikaanse varkenspest in Duitsland.  

-Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1196 van de Commissie van 11 juli 2022 tot wijziging van bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/605 tot vaststelling van bijzondere maatregelen ter bestrijding van Afrikaanse varkenspest.

-Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/1200 van de Commissie van 11 juli 2022 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/641 betreffende bepaalde noodmaatregelen in verband met uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza in bepaalde lidstaten.

-Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1218 van de Commissie van 14 juli 2022 tot wijziging van bepaalde bijlagen bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/620 wat betreft de goedkeuring van de ziektevrije status van bepaalde lidstaten of zones daarvan ten aanzien van bepaalde in de lijst opgenomen ziekten en de goedkeuring van uitroeiingsprogramma’s voor bepaalde in de lijst opgenomen zijn.

NL-wet-en regelgeving

Staatsblad 2022:

-Besluit van 6 juli 2022, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een onderdeel van de Wet van 16 december 2020 tot wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet (Stb. 2021, 26)

08-07-2022, Staatsblad 2022, nr. 289

-Wet van 26 januari 2022, houdende wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

15-07-2022, Staatsblad 2022, nr. 306.

Staatscourant 2022:

-Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 28 juni 2022, nr. WJZ/22237675, tot wijziging van de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen vanwege de gedeeltelijke intrekking van de ophokplicht voor vogels in verband met vogelgriep.

06-07-2022, Staatscourant 2022, nr. 18054.

-Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling apenpokken.

11-07-2022, Staatscourant 2022, nr. 18046.