Politieke ontwikkelingen in EU en Den Haag t.a.v. (veterinaire) wetgeving EU – wk 33

Augustus 2022

Vastgestelde EU-wetgeving

-Aanbeveling (EU) 2022/1342 van de Commissie van 28 juli 2022 betreffende de monitoring van kwik in vis, schaaldieren en weekdieren.

-Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1345 van de Commissie van 1 augustus 2022 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de registratie en erkenning van inrichtingen waar landdieren worden gehouden en waar levende producten worden gewonnen, geproduceerd, behandeld of opgeslagen.

-Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/1351 van de Commissie van 2 augustus 2022 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/641 betreffende bepaalde noodmaatregelen in verband met uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza in bepaalde lidstaten.

-Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1366 van de Commissie van 4 augustus 2022 tot wijziging van bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/605 tot vaststelling van bijzondere maatregelen ter bestrijding van Afrikaanse varkenspest.

NL-wet-en regelgeving

Kamerbrief over acties kabinet bevorderen menselijke maat wetten en regels

11-07-2022: Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer over de acties die het kabinet in dit kader gaat uitvoeren en die er alle op zijn gericht de menselijke maat in en bij de toepassing van wetten en regels te bevorderen.

Zie:https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-en-integriteit-overheidsinstanties/documenten/kamerstukken/2022/07/11/kamerbrief-over-acties-kabinet-bevorderen-menselijke-maat-wetten-en-regels

Staatsblad 2022

Wet van 29 september 2021 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

29-07-2022, Staatsblad 2022, nr. 311.

Wet van 22 december 2021 tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2022

05-08-2022, Staatsblad 2022, nr. 315.

Staatscourant 2022:

Geen publicaties van belang.