Politieke ontwikkelingen in EU en Den Haag t.a.v. (veterinaire) wetgeving EU – wk 37

September 2022

Vastgestelde EU-wetgeving

  • UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2022/1460 VAN DE COMMISSIE van 2 september 2022 tot wijziging van bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/605 tot vaststelling van bijzondere maatregelen ter bestrijding van Afrikaanse varkenspest.
  • Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1479 van de Commissie van 7 september 2022 tot wijzigingvan bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad wat de definitie van visserijproducten betreft .

NL-wet-en regelgeving

Overzicht planning en wetgeving bewindspersonen VWS tot januari 2024

Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer een overzicht van de nog te verwachten wetgeving tot januari 2024 van bewindspersonen VWS. Zie Kamerbrief:

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2022/09/02/kamerbrief-over-overzicht-planning-en-wetgeving-bewindspersonen-vws

Staatsblad 2022:

-Wet van 22 augustus 2022 tot wijziging van de Visserijwet 1963 in verband met de invoering van de bestuurlijke boete

02-09-2022, Staatsblad 2022, nr. 343.

Staatscourant 2022:

Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 26 augustus 2022, nr. IENW/BSK-2022/170258, houdende aanwijzing van NIWO als beheerder van de lijst van inzamelaars, bedoeld in artikel 10.45, eerste lid, onderdeel a, van de Wet milieubeheer en van de lijst van vervoerders, handelaars en bemiddelaars, bedoeld in artikel 10.55, eerste lid, van de Wet milieubeheer (Aanwijzingsbesluit beheerder VIHB-lijst)

29-08-2022, Staatscourant 2022, nr. 19300.

-Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de -Klimaatwet (implementatie Europese klimaatwet)

31-08-2022, Staatscourant 2022, nr.22906

-Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 18 augustus 2022, tot aanwijzing van toezichthouders van de Autoriteit Consument en Markt (Besluit aanwijzing toezichthouders ACM 2022)

31-08-2022, Staatscourant 2022, nr. 22913.

-Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 september 2022 tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Vleessector

07-09-2022, Staatscourant 2022, nr. 21233.