Politieke ontwikkelingen in EU en Den Haag t.a.v. (veterinaire) wetgeving EU – wk 39

September 2022

Vastgestelde EU-wetgeving

-Uitvoeringsverordening (EU) 2021/963 VAN DE COMMISSIE van 10 juni 2021 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van de Verordeningen (EU) 2016/429, (EU) 2016/1012 en (EU) 2019/6 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de identificatie en registratie van paardachtigen en tot vaststelling van modelidentificatiedocumenten voor die dieren.

Toelichting: ingrijpende wijziging: een paard is een slachtdier, tenzij het door een medische behandeling buiten de voedselketen moet worden gehouden. Met de invoering van de Europese Uitvoeringsverordening 2021/963 per 7-07-2021 is er een wijziging doorgevoerd in het uitsluiten van paarden voor de voedselketen. In Artikel 38 van bovengenoemde verordening staat dat een paard geacht is bestemd te zijn voor de slacht voor menselijke consumptie met enkele uitzonderingen.

Het uitsluiten voor de slacht moet zijn opgenomen in het hoofdstuk Medische behandelingen in het paardenpaspoort. Daar staat of een dier wel of niet geslacht mag worden voor menselijke consumptie. Staat hier niets? En staat er in het I&R-systeem ook geen uitsluiting? Dan mag het dier geslacht worden.

Met ingang van 07-07-2021 van de EU-verordening 2021/963 is het niet meer toegestaan dat een paard op verzoek van een houder wordt uitgesloten voor de slacht!

-Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1617 van de Commissie van 19 september 2022 tot wijziging van bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/605 tot vaststelling van bijzondere maatregelen ter bestrijding van Afrikaanse varkenspest

-Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/1627 van de Commissie van 19 september 2022 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/641 betreffende bepaalde noodmaatregelen in verband met uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza in bepaalde lidstaten.

-Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/1639 van de Commissie van 21 september 2022 tot vaststelling van bepaalde tijdelijke noodmaatregelen in verband met schapen-en-geitenpokken in Spanje.

 

NL-wet-en regelgeving

Voorstel Wet op de rijksinspecties volgend jaar december naar voor advies naar de Raad van State.

12-09-2022: het Kabinet benadrukt het belang van onafhankelijk toezicht en hecht daarom veel belang aan de totstandkoming van een Wet op de rijksinspecties zoals die ook in het coalitieakkoord is aangekondigd. Daarom zal nog dit jaar een Hoofdlijnenbrief naar de Tweede Kamer gaan. In december 2023 gaat dan een wetsvoorstel naar de Raad

van State. Dit blijkt uit de Brede evaluatie van de organisatiekaders van organisatie op afstand die de minister van Binnenlandse Zaken vrijdag 9 september naar de Kamer stuurde. Zie: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/documenten/kamerstukken/2022/09/09/kamerbrief-bij-kabinetsreactie-brede-evaluatie-organisatiekaders-van-overheidsorganisaties-op-afstand   en  https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/documenten/brieven/2022/09/09/kabinetsreactie-brede-evaluatie-organisatiekaders-van-overheidsorganisaties-op-afstand

 

Staatsblad 2022:

-Besluit van 9 september 2022 tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met herstructurering van de examenstructuur voor het behalen van rijbewijzen van de categorieën C1, C, D1 en D en getuigschriften van vakbekwaamheid en enige andere technische wijzigingen (13-09-2022, Staatsblad 2022, nr. 353)

Staatscourant 2022:

-Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 september 2022 tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Levensmiddelenbedrijf (12-09-2022, Staatscourant 2022, nr. 8794)

-Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 6 september 2022, nr. IENW/BSK-2022/42865, tot wijziging van de Regeling eisen theorie-examens rijbewijscategorieën C1 en C, de Regeling eisen theorie-examens rijbewijscategorieën D1 en D en de Regeling vakbekwaamheid bestuurders 2012 in verband met herstructurering van de examenstructuur voor het behalen van rijbewijzen van de categorieën C1, C, D1 en D en getuigschriften van vakbekwaamheid en enige andere technische wijzigingen (13-09-2022, Staatscourant 2022, nr. 23626)