Sectoren kritisch op uitvoering verhoogde NVWA-tarieven

LTO, POV (producentenorganisatie varkenshouders) en COV zijn onverminderd kritisch op tariefvoorstel NVWA. Het blijkt dat de tarieven 30 tot 79 procent zullen stijgen. Op basis van de huidige tarieven brengt de NVWA in 2022 ongeveer 120 miljoen euro bij het bedrijfsleven in rekening. De overheid vult daar 35 miljoen euro op aan, omdat de tarieven niet volledig kostendekkend zijn.

Ex-minister van LNV, Henk Staghouwer, informeerde de Tweede Kamer in juni over het feit dat de NVWA meer kosten gaat doorbelasten aan het bedrijfsleven. Die doorberekening betreft hoofdzakelijk keuringswerkzaamheden bij import, export en slachten, en hercontroles, zo meldden POV en COV.

Dat de tarieven niet kostendekkend zijn, heeft volgens Staghouwer verschillende oorzaken. Zo zijn de tariefstijgingen de afgelopen jaren afgezwakt, waardoor de werkelijke stijging niet is doorberekend. Verder zijn de gestegen kosten van extra toezicht of toezicht ontwikkeling maar gedeeltelijk doorberekend aan het bedrijfsleven. Die situatie is volgens Den Haag onhoudbaar en onwenselijk.

De inzet van LNV is om stapsgewijs komen tot volledige kostendekkendheid met ingang van 1 januari 2023. Als dat voor deelonderdelen niet op tijd lukt, dan worden die kosten per 1 januari 2024 doorbelast.

NVWA-tarieven

Op social media rouleert volgens de POV een doorrekening met kosten van een NVWA-dierenarts in geval van exportkeuring, als toezichthouder aan de slachtlijn en bij audits. Het gaat om een doorrekening van sectorpartijen zelf, waarbij de tarieven van de NVWA-voorstellen, zijn vergeleken met de tarieven van 2022. Uit die vergelijking blijkt een stijging van de kosten, die uiteenloopt van 30 tot 79 procent. Het percentage is afhankelijk van de rol van de NVWA en de tijd die nodig is.

Rechtszaak

POV en COV (koepel van vleesverwerkende bedrijven) botsten al eerder met de NVWA over tarieven. Een rechtszaak daarover uit 2017 dient nog voor het eind van dit jaar bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB). Die moet uitspraak doen over de vraag welke kosten wel en niet toegerekend mogen worden. Hangende de uitspraak van het CBB gaat de POV samen met de andere organisaties vragen om uitstel en herbezinning op het nieuwe tarievenstelsel.

Ik besef dat mijn voornemen tot kostendekkende tarieven voor veel bedrijven een vervelende boodschap is’, zegt Staghouwer ‘Ik vind het daarom extra belangrijk dat alle ingrepen die ik doe op de tarieven navolgbaar en transparant zijn.’ De minister heeft toegezegd de sectoren te betrekken bij het uitwerken van de plannen. Zie:

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2022/06/17/kostendekkend-maken-tarieven-nvwa-en-aanpassing-kostprijsmodel

en daarmee samenhangende Kamerbrief:

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2022/06/17/herziening-stelsel-keuren-en-toezicht

 

Faculteit Diergeneeskunde Utrecht breidt de masteropleiding voor dierenarts uit

Net als bij vele andere beroepsgroepen, is er eveneens een tekort aan dierenartsen. Om de instroom van dierenartsen op de arbeidsmarkt te verhogen heeft de faculteit Diergeneeskunde vanaf september dit jaar het aantal opleidingsplekken in de master die opleidt tot dierenarts opgehoogd van 190 naar 240. Daarnaast was de faculteit al bezig om de masteropleiding Diergeneeskunde beter te laten aansluiten op de praktijk door studenten in een eerder stadium kennis te laten maken met de volle breedte van het werkveld. Ook is er een start gemaakt met het toelaten van zij-instromers vanuit andere opleidingen tot de masteropleiding Diergeneeskunde. Decaan Debbie Jaarsma: „We zien het tekort aan dierenartsen als een serieus probleem waar we samen met het werkveld en werkgevers aan werken. Als faculteit zetten we nu alle zeilen bij om hier wat aan te doen, maar dit probleem is niet snel en eenvoudig op te lossen. Willen we meer dierenartsen en dierenarts-specialisten in de toekomst op de arbeidsmarkt laten instromen én behouden, dan moeten we dit samen doen met het ministerie van LNV, belangenbehartigers en de werkgevers. Zo is bijvoorbeeld een goede begeleiding van afgestudeerden samen met het werkveld onmisbaar, om te zorgen voor een duurzame inzetbaarheid van nieuwe collega’s”.

 

Wetsvoorstel cameratoezicht slachthuizen en verzamelcentra voor levend vee

De internetconsultatie op het wetsvoorstel cameratoezicht slachthuizen en verzamelcentra voor levend vee is gesloten.

De bedoeling van cameratoezicht is dat de dieren en de omgang met de dieren verplicht gemonitord wordt. Tot nu toe is het cameratoezicht in Nederland op vrijwillige basis ingevoerd.

De consultatie heeft geresulteerd in 100 reacties van branche- organisaties, bedrijven en particulieren.

Slachthuizen of verzamelcentra met een geringe capaciteit kunnen uitgezonderd worden van genoemde verplichtingen omdat de investeringen en inspanningen niet in verhouding staan met de aantallen dieren die in het bedrijf worden aangevoerd gezien de financiële draagkracht van deze bedrijven.

N.B. Wat geringe capaciteit is, wordt nader bepaald.

 

NVWA-slachthuismonitor 2021

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voerde in 2021 ruim 88.000 inspecties uit bij slachterijen (roodvlees en pluimvee samen). Hierbij zijn 951 overtredingen vastgesteld. Dit leidde tot 175 schriftelijke waarschuwingen en 161 boetes aan roodvleesslachthuizen. Aan pluimveeslachterijen zijn 349 waarschuwingen en 266 boetes opgelegd. Dit blijkt uit de NVWA-slachthuizenmonitor over het jaar 2021.

Lisette de Ruigh, directeur Keuren NVWA: “Bij het (permanente) toezicht op slachthuizen heeft de NVWA in 2021 de inspecties op reinigen en ontsmetten geïntensiveerd met het oog op de risico’s van Afrikaanse varkenspest en vogelgriep. Uit de cijfers blijkt dat aandacht voor reinigen en ontsmetten zeer nodig is. Het is cruciaal om de hoge diergezondheidsstatus in Nederland te blijven garanderen. Ook in 2022 blijven we daarom strikt toezicht houden op dit risicogebied. Het bedrijfsleven draagt ook hierin een zware verantwoordelijkheid.” Problemen met reinigen en ontsmetten veewagens leiden tot meer boetes roodvleesslachterijen.

Zie verder: https://www.nvwa.nl/nieuws-en-media/nieuws/2022/09/19/nvwa-slachthuismonitor-ruim-88.000-inspecties-verricht-op-slachterijen-in-2021